ALL DE FR ES IT

Logo

Phénix

No. 201, Dec. 2010

6211 - D. BAIBIKOV

Phénix 201, Dec. 2010

Dedicated to André Hazebrouck

[N7/n2p4/np2p3/nP6/NpP1P3/BRrkP3/nbRprP2/QBnK4]

13+14. #1

[N7/n2p4/np2p3/nP6/NpP1P3/BRrkP3/nbRprP2/QBnK4]

Solution

1.Rc2xRc3# ??

retro : 1.Nc7-a8 Nb8-a6 2.Ne8-c7 Nc6-b8 3.Nf6-e8 Ne7-c6 4.Ng8-f6 Nf5-e7 5.Nf6-g8 Ng3-f5 6.Ng8-f6 Nh1-g3 7.Nf6-g8 Nc6-a7 8.Ng8-f6 Ne5-c6 9.Nf6-g8 Nf3-e5 10.Ng8-f6 Ng1-f3 11.Nf6-g8 Nc6-a5 12.Ng8-f6 Ne5-c6 13.Nf6-g8 Nf3-e5 14.Ng8-f6 e7-e6 15.Nf6-g8 g2-g1=N 16.Ng8-f6 g3-g2 17.Nf6-g8 g4-g3 18.Ng8-f6 Ng1-f3 19.Nf6-g8 g2-g1=N 20.Ng8-f6 g3-g2 21.Nf6-g8 f4×Pg3 22.Ng8-f6 h2-h1=N 23.Nf6-g8 h3-h2 24.Ng8-f6 h4-h3 25.g7-g8=N h5-h4 26.g6-g7 h6-h5 27.h5×Bg6 Bf7-g6 28.h4-h5 Bd5-f7 29.h3-h4 Bb7-d5 30.h2-h3 Bc8-b7 31.g2-g3 b7-b6 32.Nb6-a4 h7-h6 33.Na8-b6 g5-g4 34.a7-a8=N f5-f4 35.a6-a7 f6-f5 36.a5-a6 f7-f6 37.a4-a5

1.Ré2-é1#


6212 - V. LISKOVETS

Phénix 201, Dec. 2010

[8/4p1p1/4P3/2pkb1P1/2p1p2P/5p2/1PP2P1P/6KR]

9+8. hc #4 0.1.1.1…

[8/4p1p1/4P3/2pkb1P1/2p1p2P/5p2/1PP2P1P/6KR]

Solution

1.Kf1 B×h2 2.Ke1 Be5 3.0-0 Kd4 4.Rd1#


6213 - F. GOUZE

Phénix 201, Dec. 2010

[rnbqk3/ppppn2p/4pr2/5p2/8/8/PPPPPbPP/RNBQKBNR]

15+15. SPG in 7.0 moves (C+)

[rnbqk3/ppppn2p/4pr2/5p2/8/8/PPPPPbPP/RNBQKBNR]

Solution

1.f4 e6 2.f5 Bc5 3.f6 Ne7 4.f×g7 Rf8 5.g8=Q f5 6.Qg3 Rf6 7.Qf2 B×f2+


6214 - F. GOUZE

Phénix 201, Dec. 2010

[rnb2bn1/pppp1p2/4p3/6kp/8/8/PPPPPPPq/RNBQKBNR]

15+14. SPG in 7.0 moves (C+)

[rnb2bn1/pppp1p2/4p3/6kp/8/8/PPPPPPPq/RNBQKBNR]

Solution

1.h4 e6 2.h5 Qh4 3.h6 Ke7 4.h×g7 Kf6 5.g×h8=B+ Kg5 6.Be5 h5 7.Bh2 Q×h2


6215 - E. PICHOURON

Phénix 201, Dec. 2010

[r2Rk1nr/pp2ppbp/2n3p1/5B2/Q3P3/1K1P4/PP1NNPPP/7R]

14+12. SPG in 13.5 moves (C+)

[r2Rk1nr/pp2ppbp/2n3p1/5B2/Q3P3/1K1P4/PP1NNPPP/7R]

Solution

1.e4 g6 2.Bb5 Bg7 3.B×d7+ Kf8 4.Bf5 Qd3 5.c×d3 c5 6.Qa4 c4 7.Kd1 c3 8.Kc2 c×d2 9.Kb3 d×c1=Q 10.Nd2 Qc7 11.Rc1 Qd8 12.R×c8 Nc6 13.Ne2 Ke8 14.R×d8+


6216 - E. PICHOURON

Phénix 201, Dec. 2010

[rnbq3k/1pppnp1p/4p3/6N1/1P6/P7/p1PPPPPP/R1B1KBNR]

15+13. SPG in 15.0 moves (C+)

[rnbq3k/1pppnp1p/4p3/6N1/1P6/P7/p1PPPPPP/R1B1KBNR]

Solution

1.a3 e6 2.Ra2 Bb4 3.a×b4 a5 4.Ra3 a4 5.Rb3 a3 6.Nc3 a2 7.Ne4 Ra3 8.b×a3 Ne7 9.Bb2 0-0 10.Qa1 Kh8 11.Bc1 Rg8 12.Q×g7+ R×g7 13.Rb1 Rg5 14.Ra1 Ra5 15.Ng5 Ra8


6217 - S. BAIER

Phénix 201, Dec. 2010

[r6r/qp2k3/1pn1pnb1/5p2/2P1pp1b/2N5/1p2PP1P/1RBQKBNR]

12+15. SPG in 24.0 moves (C+)

[r6r/qp2k3/1pn1pnb1/5p2/2P1pp1b/2N5/1p2PP1P/1RBQKBNR]

Solution

1.g4 a5 2.g5 a4 3.g6 a3 4.g×h7 a×b2 5.a4 Ra6 6.a5 Rh6 7.a6 d5 8.a7 Bf5 9.a8=R e6 10.R8a4 Be7 11.Re4 d×e4 12.c4 Qd4 13.Nc3 Qa7 14.d4 Bh4 15.d5 g5 16.d6 Bg6 17.d7+ Ke7 18.d8=R f5 19.Rd6 Nf6 20.Rb6 Nc6 21.Rb1 Ra8 22.h8=Q c×b6 23.Qb8 Rh8 24.Qf4 g×f4


6218 - N. DUPONT

Phénix 201, Dec. 2010

[rn3b2/7n/n5Rn/5kq1/1n2rp2/1b4n1/1QQQQPQQ/1N1QK2R]

12+13. SPG in 40.5 moves

[rn3b2/7n/n5Rn/5kq1/1n2rp2/1b4n1/1QQQQPQQ/1N1QK2R]

Solution

1.e4 f5 2.e5 Kf7 3.e6+ Kf6 4.e×d7 e5 5.h4 e4 6.h5 e3 7.h6 e2 8.h×g7 h5 9.b4 h4 10.b5 h3 11.b6 Rh4 12.b×c7 Nh6 13.g8=Q h2 14.Qg3 h×g1=N 15.Qh2 Re4 16.g4 f4 17.g5+ Kf5 18.g6 Nh3 19.g7 Ng5 20.g8=Q Nh7 21.Qgg2 Qg5 22.d8=Q b5 23.Qd3 e×f1=N+ 24.Q3e2 b4 25.d4 b3 26.d5 b2 27.d6 b×c1=N 28.d7 N×a2 29.d8=Q Nb4 30.Ra6 Ng3 31.Rg6 Be6 32.c8=Q a5 33.Qc3 a4 34.Qb2 a3 35.c4 a2 36.c5 a1=N 37.c6 Nb3 38.c7 Nc5 39.c8=Q Nca6 40.Qcc2 Bb3 41.Q8d2


6219 - P. TRITTEN (cooked)

Phénix 201, Dec. 2010
This problem was later found to be cooked

[rn1q2nr/ppp2ppp/8/1k1p4/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

16+13. SPG in 6.5 moves (Take & Make)

[rn1q2nr/ppp2ppp/8/1k1p4/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

Solution

1.Nf3 e5 2.N×e5-e4 Ba3 3.N×a3-e7 d5 4.N×c8-h3 Kd7 5.Nc3 Kc6 6.Nb1 Kb5 7.Ng1

Cooked by Eric Pichouron:

1.Nf3 e5 2.N×e5-e4 Bc5 3.N×c5-e7 d5 4.N×c8-h3 Kd7 5.Ng1 Kc6 6.~,Kb5 7.~


6220 - N. DUPONT & P. RAICAN

Phénix 201, Dec. 2010

[nn1p1rk1/pp3p2/1rp2p2/p7/4p3/q4b1b/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

16+16. SPG in 12.0 moves (Circe Cage)

[nn1p1rk1/pp3p2/1rp2p2/p7/4p3/q4b1b/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

Solution

1.Nc3 a5 2.Nd5 Ra6 3.N×e7(Pa7) Rb6 4.N×g8(Na8) Be7 5.Nh3 Bf6 6.N×f6+(Bf3) Q×f6(Ng1) 7.Ng5 0-0 8.N×h7(Pc3) c6 9.N×f6+(Qa3) g×f6(Nb1) 10.N×c3(Pd8) d5 11.Nh3 B×h3(Nb1) 12.Ne4 d×e4(Ng1)

Switch of wNs (2 times).