ALL DE FR ES IT

Logo

Phénix

No. 124, Dec 2003 - SOLUTIONS

4402 - Evgeni Bourd
Phénix 124, Dec. 2003

-e5xQf4 1.Ke6 Qf7#
-g4xQf3 1.c5 Qd5#
-d7xQc6 1.Ke6 Qé4#
-e7xQd6 1.e5 Qg6#


4403 - Wolfgang Dittmann
Phénix 124, Dec. 2003

-1.Rd6-d1! (threating -2.Bc5-a7 and 1.Rd8#)
-1. ... Rc1-g1 (refute the threat; because after -1...Ba1-b2 the mat is possible:
-2.Rd1-d6 and 1.Bc5#, or -1…Bc1-b2 -2.Bc5-a7 and 1.Rd8#)
-2.Rd1-d6! (surprising switchback threating -3.Fe8-c6! and 1.Kg7#)
-2. ……… Bc3-b2 (only move avoiding the threat, the Bishop is looking now on e1 but loose control on c1!)
-3.Bc5-a7 and 1.RxRc1(Ra1)# (because c1 square stay free)


4404 - Eyjölfur O. Eyjolfsson
Phénix 124, Dec. 2003

1.d4 g5 2.Bxg5 Bg7 3.Bxe7 Bxd4 4.Bxd8 Nf6 5.Bxf6 Bxb2 6.Bxb2 h6 7.Bc1 (C+)

1.d4 e5 2.dxe5 Nf6 3.exf6 h6 4.fxg7 Qf6 5.gxf8=B Qxb2 6.Ba3 Qxc1 7.Bxc1 (C+)

To draw near to:

Noam D. Elkies
Thema Danicum,1998

[r1b1k1nr/pp1p1ppp/8/8/8/8/PPP2PPP/RNBQKBNR]

SPG in 6,5 moves (2 solutions)

1.d4 Nc6 2.Bg5 Nxd4 3.Bxe7 Nxe2 4.Bxd8 Bd6 5.Bxc7 Bf4 6.Bxf4 Nc1 7.Bxc1

1.d4 e5 2.dxe5 Bd6 3.exd6 Nc6 4.dxc7 Nd4 5.cxd8=B Nxe2 6.Bdg5 Nxc1 7.Bxc1


4405 - Reto Aschwaden
Phénix 124, Dec. 2003

The diagram was wrong, you can find the correct version in Phénix 131


4406 - Didier Innocenti
Phénix 124, Dec. 2003

1.c4 f6 2.Qc2 Kf7 3.Qg6+ hxg6 4.Nc3 Rh3 5.Nd1 Rc3 6.Nf3 Rxc1 7.Nd4 Rc3 8.Rc1 Rh3 9.Rc3 Rh8 10.Rh3 Qe8 11.Rh6 gxh6 12.Nc3 Bg7 13.Nb1 Kf8 (C+)


4407 - Eyjölfur O. Eyjolfsson
Phénix 124, Dec. 2003

1.d4 Nc6 2.d5 Nd4 3.d6 c6 4.dxe7 Qb6 5.exf8=R+ Ke7 6.Rxg8 Kd6 7.Rxc8 Kc5 8.Rc7 Rhb8 9.Rc8 Ne6 10.Rh8 Rg8 11.Bf4 Raf8 12.e3 Qd8 13.Qd6+ Kb6 14.Qb8 (C+)

Bicolor Bristol (àwRh8 + àbRg8) with Lochinsky theme (adjacent squares h8 et g8) + black Bristol (àbRg8 + àbRf8)


4408 - Reto Aschwaden
Phénix 124, Dec. 2003

1.h4 f5 2.h5 Kf7 3.h6 Ke6 4.hxg7 Kd5 5.Rh6 Kc4 6.Rf6 exf6 7.a3 Ne7 8.g8=R Nec6 9.Rg7 Bxa3 10.Rxh7 Bd6 11.Rh1 Rxh1 12.Ra3 Bh2 13.Rg3 d6 14.Rg8 Qxg8 (C+)

Pronkin and Anti-Pronkin themes (on g8)


4409 - Rustam Ubaidullaev
Phénix 124, Dec. 2003

1.h4 Nf6 2.Rh3 Nd5 3.Rc3 f6 4.Rc5 Kf7 5.c4 Ke6 6.Qc2 Ke5 7.Qf5+ Kd4 8.d3 a5 9.Bf4 Ra6 10.Nd2 Re6 11.Bd6 Nb4 12.f4 N4c6 13.Kf2 Ne5 14.Kg3 Nf7 15.Kg4 Nh6+ 16.Kh5 Ng8 17.g4 h6 18.Kg6 Ke3 19.h5 Kf2 20.Nh3+ Kg3 21.Nf2 Kh4 22.Nh1 Qe8#

bN circuit (8 moves). bK trip.