XX EN FR ES IT

Logo

Nikoli

Here you find a description of the most common language independent puzzle types of Nikoli. Main goal of this page is to enable you to buy Nikoli magazines and to understand und solve the puzzles printed in these magazines.

Diese Seite auf Deutsch Diese Seite auf Deutsch

You can buy Nikoli magazines via the Internet. If you have a magazine in your hands and find a puzzle type you are not familiar with you can try to find the rules here:

For each puzzle type you'll find the rules, an example and links to continuative sources in the Web and on www.janko.at.

List of Nikoli Puzzle Types

Puzzles marked with ★ have an own sub-section within the puzzle section, featuring a comprehensive description and many puzzles; for all other puzzles only a short description with an example exists.

Aisuban, ★Akari, ★Arukone, ★Baggu, Banzu, Bodaburokku, ★Bokkusu, Bonsan, Bosanowa, ★Burokku, ★Chokona, Chokuhashi, ★Faibuseruzu, ★Fillomino, Firumatto, ★Foseruzu, ★Gokigen Naname, Hakoiri, ★Hakyuu, ★Hashiwokakero, ★Hebi-Ichigo, Heyabon, ★Heyawake, Hiroimono, ★Hitori, Hitori Ribashi, ★Hotarubimu, Hukumenzan, Ichimaga, Inshi no heya, Kaero, ★Kaitoranma, ★Kakkuru, ★Kakuro, Kanjo, ★Kantori Rodo, Keisuke, Kin-Kon-Kan, Koburin, Kojun, ★Kuriku, ★Kuromasu, Kuroshuto, ★Kurotto, ★LITS, Machigai Sagashi, Manekingeto, ★Masyu, Mejirinku, ★Mochikoro, Mochinyoro, Mushikuizan, Nagewana, Nanro, Nansuke, Nawabari, ★Norinori, ★Nurikabe, ★Paipurinku, Peintoeria, Renban Madoguchi, ★Rifurekutorinku, Roma, Samurain, ★Sashigane, ★Shakashaka, ★Shikaku, Shikuwazu, ★Shimaguni, Shirokuro, Shugaku, ★Sudoku, Suiripazuru, Sukoro, ★Suraromu, ★Surizarinku, Sutendogurasu, Tairupeinto, ★Tasukuea, Tatamibari, Tateboo Yokoboo, Tawamurenga, ★Tentaisho, ★Toichika, Toripureisu, Usotatami, Viu, ★Yagitoookami, ★Yajilin, ★Yajisan Kazusan, ★Yosenabe

Classification of Nikoli Puzzle Types

Loops on the grid lines:Baggu, Mejirinku, ★Surizarinku

Loops on the cells: Banzu, ★Kantori Rodo, Kanjo, ★Masyu, Nagenawa, ★Paipurinku, ★Rifurekutorinku, ★Suraromu, ★Yajilin

Paths on the grid lines:Hotarubimu, Ichimaga

Paths through the cells:Aisuban, ★Arukone, Chokuhashi, ★Hashiwokakero, Koburin, Tateboo-Yokoboo, Shirokuro, ★Yosenabe

Dissection into regions: Bodaburokku, ★Burokku, ★Faibuseruzu, ★Fillomino, Firumatto, ★Foseruzu, ★Tentaisho, ★Kaitoramma, Nawabari, ★Sashigane, ★Shikaku, Tatamibari, Toripureisu, Usotatami, ★Yagitoookami

Coloring of cells:Bokkusu, ★Chocona, ★Heyawake, ★Hitori, ★Kuriku, ★Kuromasu, Kuroshuto, ★Kurotto, ★LITS, Manekingeto, ★Mochikoro, Mochinyoro, ★Norinori, ★Nurikabe, ★Shakashaka, ★Shimaguni, ★Tasukuea, Tawamurenga, ★Yajisan Kazusan, Viu

Coloring of regions: Peintoeria, Sutendogurasu, Tairupeinto

Placing of symbols: Akari, ★Gokigen Naname, Hakoiri, Roma, ★Toichika,

Placing of numbers: Bosanowa, Hakyuu, ★Hebi-Ichigo, Inshi no heya, ★Kakkuru, ★Kakuro, Keisuke, Kojun, Nanro, Nansuke, Renban Madoguchi, Samurain, ★Sudoku, Sukoro Viu

Other: Bonsan, Heyabon, Hiroimono, Hitori Ribashi, Hukumenzan, Kaero, Kin-Kon-Kan, Machigai Sagashi, Mushikuizan, Shikuwazu, Shugaku, Suiripazuru

Links and Sources

Englisch Nikoli

Japanisch Nikoli much more comprehensive than the English version)

Diese Seite auf Deutsch Wikipedia

Englisch Wikipedia

Englisch Nikoli Puzzle Types (Wikipedia)

Englisch James Marshall's Rules for Nikoli Puzzles

Japanisch PZPR

Japanisch Kampen

Special Thanks

Special thanks to Franz-Josef "Franjo" Schulte, who contributed very heavily to these pages.

Online Translators

Unfortunately, we don't speak Japanese. We heavily used online translators to help us to understand the rules of many puzzles:

Have Fun!